Vinstfördelning och beskattning

Vinstfördelning och beskattning

Placeringsfonder har antingen avkastningsandelar (A-andelar, tillväxtandelar (B-andelar) eller båda, vilket framgår av fondens stadgar. Detta framgår av fondbestämmelserna.

Till innehavarna av A-andelar utbetalas årligen en avkastning vars storlek bestäms av fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Till innehavarna av tillväxtandelar utdelas inte motsvarande avkastning utan den lämnas i fonden så att B-andelarnas relativa andel av fondens kapital växer och deras värde förändras inte till följd av utdelning. Medlen stannar kvar i fonden för att ge avkastning och placeraren får sin avkastning när han eller hon i sinom tid avyttrar sin andel.

Enligt lagstiftningen i Finland är placeringsfonder skattefria samfund. De betalar allstå inte skatt på försäljningsvinster eller utdelning, med andra ord kan portföljförvaltaren omplacera kapitalet och avkastningen till fullt belopp på marknaden.

Den avkastning som utdelas på en fondandel och eventuell försäljningsvinst i samband med inlösning utgör kapitalinkomst för en privatperson på vilken uppbärs kapitalinkomstskatt. Fondbolaget innehåller skatten som förskottsinnehållning i samband med utbetalning av avkastningsandelen. Innehav av fondandelar, fondandelar och överlåtelsevinster är skattefria för icke-kommersiella företag. På andra företag/sammanslutningar tillämpas skattebestämmelserna som gäller för dem.  Fondbolaget lämnar uppgifterna om eventuella avkastningsandelar och försäljningsvinster och -förluster direkt till skattemyndigheten.

På eventuella vinster från försäljningen av fondandelar uppbärs kapitalinkomstskatt och en eventuell förlust kan avdras från överlåtelsevinsterna under skatteåret eller de följande fem åren. Utbytet av avkastningsandelar i en placeringsfond till tillväxtandelar i samma fond eller vice versa är skattefritt. Om placeringen byts från en fond till en annan som förvaltas av samma fondbolag utgör detta avyttring och det är nödvändigt att betala skatt på en eventuell försäljningsvinst.

Vinst = försäljningspris - köppris - tecknings- och inlösningsarvoden/provisioner.

Fondandelarna och informationen om eventuella vinster eller förluster ingår i beskattningsförslaget som kunden ska kontrollera. Om informationen avviker från de uppgifter som fondbolaget har meddelat kunden, ska kunden korrigera informationen i skatteförslaget.

Små överlåtelsevinster – att beakta i skattefri försäljning

Vinst vid överlåtelse av egendom som en fysisk person eller ett dödsbo fått är inte skattepliktig inkomst, om de sammanlagda överlåtelsepriserna för egendom som överlåtits under skatteåret är högst 1 000 euro. När beloppet räknas beaktas inte överlåtelse av egendom för vars del någon annanstans i lag föreskrivs att den erhållna vinsten är skattefri och inte heller egendomsöverlåtelser som avser sedvanligt bohag eller annan motsvarande egendom avsedd för personligt bruk.

Det är bra att vara medveten om att om överlåtelsepriserna överskrider gränsen på 1 000 euro med ens en cent blir hela överlåtelsevinsten skattepliktig. För att decimalavrundningarna på köppartier och kurser inte ska leda till att den skattefria gränsen överskrids lönar det sig att som inlösensumma ange högst 999 euro om man eftersträvar skattefri överlåtelse.

På motsvarande sätt är en överlåtelseförlust inte avdragbar om de sammanlagda överlåtelsepriserna för egendom som överlåtits under skatteåret är högst 1 000 euro och anskaffningsutgifterna högst 1 000 euro.

Ytterligare information

Läs mera om beskattningen i Börsstiftelsens Placerarens skatteguide som finns på sidan http://www.porssisaatio.fi/se/ samt på skatteförvaltningens webbplats http://www.vero.fi/sv-FI