Frågor och svar

Vad är en placeringsfond?

I en placeringsfond samlas kundernas medel och de placeras på marknaden enligt fondens stadgar. Placeringsfondens kapital indelas i sinsemellan lika stora fondandelar. Andelsägarna äger fonden i relation till de andelar de äger. Värdet på en andel bestäms dagligen genom att fondens kapital delas med antalet fondandelar. Placerarna kan teckna nya fondandelar och fonden kan lösa in dem alltid när placeraren så önskar. Tecknings- och inlösningspriset på en fondandel är detsamma och det bestäms på det sätt som nämnts ovan.

Hur övervakas placeringsfonderna?

I Finland övervakas placeringsfondernas verksamhet av Finansinspektionen. Dessutom övervakas verksamheten av fondens förvaringsinstitut och av bolagets revisorer.

Vilka risker är förbundna med fondplacering?

Ju högre avkastning man eftersträvar desto mera kan placeringens värde fluktuera. I räntefonder är såväl avkastningsförväntningarna som riskerna i allmänhet lägre än i aktiefonder. En fondplacering är effektivare spridd på olika objekt och marknader än en placering i ett enskilt värdepapper. Placeringsrisken minskar när placeringarna sprids på tiotals värdepapper.

Kan värdet på en fondandel sjunka till noll?

I princip ja, i praktiken nej. I aktie- och räntefonder skulle det kräva att värdet på alla innehav (aktier och masskuldebrevslån) sjunker till noll. Fonderna upptar inga krediter för sin verksamhet så de kan inte gå i konkurs.

Ska jag teckna A- eller B-andelar?

Sp-Fondbolagets placeringsfonder har antingen avkastningsandelar (A-andelar), tillväxtandelar (B-andelar) eller båda. Det framgår ut fondens stadgar.

Till A-andelarna utbetalas årligen avkastning enligt fondens stadgar.

Till innehavarna av B-andelar utbetalas inte avkastning årligen utan avkastningen blir i fonden och ökar fondandelens värde. Tillgångarna blir kvar i fonden för att avkasta och placeraren får sin avkastning när andelen i sinom tid säljs.

I allmänhet lönar det sig för en privatperson att teckna B-andelar (tillväxtandelar) för då kan han eller hon själv välja när avkastningen ska beskattas.

Vilka uppgifter sänder fondbolaget till skattemyndigheten?

Fondbolaget meddelar skattemyndigheten andelsägarnas innehav på årets sista dag, de försäljningar av fondandelar som skett under året och utbetalningen av avkastningsandelar.

Vilka uppgifter ska jag meddela skattemyndigheten?

De inlösningar av fondandelar som gjorts under året. Också byten av placeringar från en fond till en annan är en inlösning och teckning. Fondbolaget meddelar de delade avkastningsandelarna och innehaven av fondandelar för förmögenhetsbeskattningen, så de ska inte upptas i skattedeklarationen.

Vilka kostnader ingår i fondplaceringen?

Fondbolaget tar en teckningsprovision när fondandelar tecknas och inlösenprovision när fondandelar inlöses. Dagligen avdrar fondbolaget en förvaltnings- och förvarsprovision av fondandelens värde. Varje fond har sin egen provisionsstruktur.

Se prislistan.

Debiteras förvaltnings- och förvarsprovisionen fonden eller placeraren?

Förvaltnings- och förvarsprovisionen dras dagligen av fondandelens värde innan det publiceras.

Vad är ett förvarsinstitut?

En bank eller bankirfirma som förvarar placeringsfondens värdepapper och kontanta medel. Förvarsinstitutet bestäms i varje fonds stadgar.

Får jag något intyg över min placering?

Till engångsplacerare sänds en teckningsberäkning med uppgifterna om fondteckningen. Beräkningen ska sparas för beskattningen och den egna bokföringen. Till de som påbörjat ett kontinuerligt fondsparande skickas två gånger om året en halvårsöversikt över de teckningar som gjorts under året. Vid årsskiftet erhåller varje kund en rapport över det gångna årets händelser samt realiserade vinster och förluster. Andelsbeviset över teckningen blir kvar i fondbolagets avgiftsfria förvar, varifrån man vid behov kan få det.

Kan fondandelar tecknas för barn?

En fondplacering kan också göras i ett barns namn. Om placeringen görs med barnets medel ska båda vårdnadshavarna samtycka till placeringen. Om placeringen görs med föräldrarnas medel är det fråga om en donation och då ska man minnas maximibeloppen för skattefri donation och vid behov göra gåvoskattedeklaration. Här hjälper den egna investeringsrådgivaren .

Kan en fondandel doneras?

En fondandel kan också doneras. Då ska man minnas maximibeloppen för skattefri donation och vid behov göra en gåvoskattedeklaration. Här hjälper den egna investeringsrådgivaren .

Hur kan jag följa hur fondens värde utvecklas?

Våra placeringsfonders värde publiceras dagligen på de här sidorna.

Hurudan ränta betalar fonderna?

Fonderna betalar inte ränta utan fondens avkastning läggs antingen till fondens kapital (tillväxtandel) eller en del av den delas ut som avkastningsandel till placerarna (avkastningsandel).

Var kan jag klaga om jag är missnöjd?

I missnöjes- eller konfliktsituationer lönar det sig alltid att först kontakta Sp-Fondbolag. Beslutsrekommendationer ges av Värdepappersnämnden som ger avgiftsfri service som är tillgänglig för alla icke-yrkesmässiga placerare. Saken kan också föras till domstol för avgörande.

 

Hittade du ett svar på din fråga?

Om inte, kontakta oss.