Hur väljer du en lämplig fond?

Det finns olika typer av fonder - precis som det finns olika typer av investerare, och det finns ett sparande för alla. Innan du väljer en fond lönar det sig att fundera på följande saker: 

Tid För hur lång tid vill du placera dina pengar?
- med andra ord när vill du ha tillgång till dina besparingar?
Avkastning Hurdan avkastning förväntar du dig att få på
placeringen?
Risk Hur mycket får värdet på besparingarna variera?- med
andra ord hur stor vilja att ta risker respektive risktålighet har du?

 

Placeringstid

Om den planerade placeringstiden är mycket kort (mindre än ett år) är det bättre att välja fonder med mindre risk och även mindre förväntad avkastning. Ju längre den planerade spartiden är desto större del är det befogat att placera i en aktiefond, om viljan att ta risker och risktåligheten kan tåla svängningarna på aktiemarknaden. Regelbundet fondsparande och tiden jämnar ut konjunktursvängningarna och de innehåller också möjligheter: när kurserna är låga får man fler fondandelar för samma sparsumma. Regelbundet fondsparande

Kortfristig beredskap 1-12 mån, hantering av den egna betalningsförmågan:

konton och korträntefond

Plan på medellång sikt 2-5 år:

tidsbundna konton, ränte- och kombinationsfonder, indexlån, sparförsäkring och debenturer

Plan på lång sikt över 5 år:

kombinations- och aktiefonder, aktieplaceringar, spar- och pensionsförsäkringar

Målinriktade, långsiktiga investeringar gör att dina tillgångar växer bäst. Läs om fördelarna med regelbundet sparande.

Förväntad avkastning

Placeringar är alltid förknippade med risker. Storleken på risken är beroende av placeringspolicyn: ju större avkastning man vill ha desto sannolikare är det att värdet på placeringen fluktuerar.

Den förväntade avkastningen på räntefonder är lägre (2 % - 5 % p.a.) och kräver mindre risktålighet.

Den förväntade avkastningen på kombinationsfonder är större (5 % - 7 % p.a.), men kräver en relativt stor risktålighet.

Den förväntade avkastningen på aktiefonder är större (8 % - 9 % p.a.) än för kombinationsfonder och kräver god risktålighet.

Vilja att ta risker och risktålighet

Innan du inleder fondsparande är det viktigt att tanka igenom din risktagningsvilja och risktålighet. Nedan finns ett schema som beskriver utvecklingen av fyra olika portföljerna.

salkkujen kehity 2

Den ljusblåa grafen beskriver den ränteviktade portföljens utveckling, var aktievikten är endast 20% och räntevikten 80%. Den röda grafen beskriver den balanserade portföljens utveckling, var aktievikten är 50% och räntevikten 50%. Den gröna grafen beskriver den aktieviktade portföljens utveckling, var aktievikten är 80% och räntevikten 20%. Den violetta grafen beskriver den avkastningsviktade portföljens utveckling, var aktievikten är 100%.

Med större aktievikt får vi även en större fluktuation av placeringens värde när marknaden rör på sig. En stor aktievikt medför alltid en lång placeringstid och hög risktagningsvilja.

Testa din risktolerans

Följande diagram visar tre olika portföljer, skillnaden består i andelen aktier i portföljen. Testa själv vilken risktolerans du har. Välj en riskkategori som känns rätt och testa sedan hur mycket ett månadssparande på 100 euro skulle generera årligen. Under placeringstiden kan du ändra riskklass och se hur besparingarna utvecklas med en lägre eller högre risk.

Denna indikator illustrerar på vilket sätt förändringarna på marknaden inverkar under spartiden på besparingarnas värde samt prövar spararens risktolerans och vilja att ta risker. Detta läge är helt fiktivt. Välj en lämplig riskkategori och pröva hur en månatlig sparsumma på 100 euro kan ge årlig avkastning. Du kan också byta riskkategori mitt under spartiden och se hur besparingarna utvecklas med mindre eller större risk.

En fondsparare kan sälja fondandelar när som helst: alla eller endast en del av dem. När du väljer en fond lönar det sig att tänka på hur riskfylld fonden är. Långsiktigt sparande är ett bra mål, men med jämna mellanrum lönar det sig att fundera på om det finns anledning att ta hem vinsten och överföra den till en mindre riskfylld fond. Aktiefonder ger den bästa avkastningen under goda tider, men vid nedgång faller också deras värde mest.

DU HAR LÖST IN DINA BESPARINGAR

I slutet av det året är dina besparingar värda €.

Om du vill pröva på en annan riskkategori, klicka på "Börja om". Här ser du alla våra fonder.

Börja om

Riskindikator

Utvecklingen av dina besparingar

Månadsbesparingar totalt: , avkastning i euro: , värdet av hela besparingen =

I den moderata portföljen är aktieandelen endast 15 procent, och den återstående delen av portföljen utgörs av korta och långa ränteplaceringar. I den balanserade portföljen är aktiernas andel 50 procent och ränteplaceringarnas andel 50 procent. I den avkastningsinriktade portföljen är aktieandelen 100 procent.  Ju större aktieandel i portföljen, desto större risk och avkastningsmöjligheter med placeringen.

En fondsparare kan sälja fondandelar när som helst - allt eller endast en del. När du väljer en fond lönar det sig att fundera på hur riskfylld fond du väljer. Långfristigt sparande är ett bra mål, men med jämna mellanrum lönar det sig att fundera på om det finns skäl att ta hem din vinst och överföra den till en mindre riskfylld fond. Aktiefonder ger den bästa avkastningen vid goda tider, men vid nedgång faller värdet mest.

Diagrammet visar hur förändringar på marknaden under sparperioden inte bara påverkar värdet av besparingarna utan också spararens risktolerans och -lust. Situationen är helt fiktiv.