Kostnader för fonder

Kostnader för fondsparande

Det uppstår kostnader för den som tecknat och äger fondandelar. Beloppet framgår ur fondprospektet. En teckningsprovision kan uppbäras för teckning och en inlösningsprovision för inlösning av en andel. Fondbolaget uppbär vidare en förvaltningsprovision för förvaltningen av fonden och en eventuell förvaringsavgift som går till förvaringsinstitutet. Provisionerna fastställs i procent av fondens värde. REDIGERAS. ”Förmedlingsprovisionerna för de transaktioner som placeringsfonden utför ingår inte i förvaltningsprovisionen utan de utgör fondens utgifter som ingår i avkastningen för fondens portfölj.” Courtage för fondens värdepapperstransaktioner ingår inte i förvaltningsavgiften, utan de betraktas som fondernas kostnader, vilka ingår i fondens avkastning.

När nyckeltalen beräknas ställs de erlagda handelsavgifterna i relation till fondens högsta kapitalvärde och anges i procent i års- och halvårsrapporten. 

Fondbolagets förvaltningsprovision är den ersättning som fondbolaget får för kostnaderna för analyser, placeringsverksamhet, värdeberäkning, rapportering och underhåll av fondandelsregistret och marknadsföringen av fonden.

Förvaringsinstitutet förvarar placeringsfondens medel och övervakar fondbolagets verksamhet och för detta arbete debiterar förvaringsinstitutet från placeringsfondens medel ett årligt arvode som kan debiteras av fonden.

Löpande kostnader innehåller förvaltningsprovisioner och förvarsprovisioner.

Arvodena varierar mellan de olika fonderna. Endast tecknings-, växlings- och inlösningsavgifterna/provisionerna kan avdras från försäljningsvinsten.

Du hittar ytterligare information via länkarna nedan:

Prospekt

Fondsparande broschyr

Prislista