Olika fondtyper

Det finns många möjligheter att fondspara. Som kund hos Sp-Fondbolag kan du investera i följande fonder:

  • Penningmarknadsfonder
  • Långa räntefonder
  • Blandfonder
  • Aktiefonder
  • Särskilda investeringsfonder

Innan du väljer en investeringsfond är det bra att klargöra varför du sparar. Vill du göra ett speciellt inköp, åka på semester, ta ett sabbatsår eller betala barnens körkort? Eller vill du spara för framtiden, för ditt eget välbefinnande eller kanske komplettera pensionsskyddet? Våra kunniga investeringsrådgivare hjälper dig gärna vid valet av en lämplig fond.

Korträntefonder

Korträntefonder placerar medlen i kortfristiga penningmarknadsinstrument till vilka hör bland annat statsskuldförbindelser som är föremål för handel på penningmarknaden, bankcertifikat och bankernas inlåningar, kommunernas kommuncertifikat, företagens företagscertifikat och kortfristiga obligationer. Företagscertifikat är förenade med större risk än statens skuldförbindelser eller kommuncertifikat och därför kan även avkastningen på fonder som placerar i dem vara något högre.

Korträntefonderna är

-kontantfonder

-penningmarknadsfonder

-övriga korträntefonder.

I kontantfonder är den genomsnittliga placeringstid

 för ränteplaceringar till följande räntejustering under 60 dagar och den genomsnittliga placeringstid

 till återbetalningen av ränteplaceringarna är under 120 dagar.

I penningmarknadsfonder är den genomsnittliga placeringstid för ränteplaceringar till följande räntejustering under 6 månader och den genomsnittliga placeringstid

  till återbetalningen av ränteplaceringarna är under 12 månader.

Den genomsnittliga durationen, dvs. den genomsnittliga med kapital viktade placeringstiden som beskriver ränterisken för placeringar i de övriga korträntefonderna, är under ett år. Detta innebär till exempel att när räntenivån stiger på en gång med en procentenhet, sjunker nuvärdet på fondens placeringar med mindre än 1 procent.

Långräntefonder

Långräntefonderna placerar sina medel till största delen i långfristiga obligationer och övriga räntebärande papper

 vars lånetid är över ett år. Lånen kan emitteras av stater, övriga offentliga samfund och företag. Fonder som placerar i statens och offentliga samfunds lån kallas ofta obligationsfonder, fonder som placerar i företagslån kallas för företagslånefonder och fonder som placerar i företag med högre risk kallas i sin tur high yield-fonder.

Räntefondernas avkastningsmål är att överskrida placeringarnas jämförelseindex.

Vid placering i räntefonder har man inte samma syn på räntor som vid placeringar på sedvanliga depositions- eller dagligkonton. Tänkesättet är det motsatta jämfört med aktier: en uppgång i marknadsräntorna sänker värdet på de räntepapper som du äger, medan en nedgång å sin sida ökar värdet.

Om du har placerat i räntepapper vinner du alltså om räntorna sjunker i förhållande till placeringstidpunkten och förlorar om räntorna stiger.

Förflytta balken som finns på sidan och se hur en placering på 100 € i ett femårigt masslån med en avkastning på 5 % utvecklas då räntenivån förändras.

10% 5% 0%

 

Blandfonder

Blandfonder placerar i såväl aktier som räntebärande objekt vilket gör det möjligt att ändra på tyngdpunkten i placeringarna utifrån marknadsläget. Vikterna mellan ränte- och aktieplaceringar och fluktuationsgränserna för dem fastställs i allmänhet i fondens stadgar. Ju högre aktievikten kan vara desto större marknadsrisk är fonden förenad med. Avkastningen på en blandfond består av avkastning från aktie- och räntemarknaden. Det är också möjligt att låta bli att fastställa vikterna av aktierna och räntorna i fonden: de är beroende av marknadsläget. I sådana fall kan fonden placera största delen av sina medel i aktier eller vara en nästan renodlad räntefond.

Aktiefonder

Aktiefonder placerar sina medel till största delen i aktier. Aktiefonderna kan uppdelas till exempel utifrån placeringsobjekten, det geografiska läget, bolagens bransch eller sektor eller storleken på bolagen. Placeringsområdet kan vara till exempel Finland, euroområdet, Europa, Norden, hela världen eller tillväxtmarknaderna, till exempel Ryssland, Baltikum, Latinamerika eller Asien.

En aktiefond kan också placera sina medel i bolag av en viss typ eller storlek, till exempel i stora och stabila globalt verksamma företag, dvs. blue chip-bolag eller i små och medelstora företag, dvs. small cap-bolag.

En placeringsfond kan specialisera sig genom att placera i en viss bransch, exempelvis skogsindustri, läkemedelsindustri, bioteknik eller telekommunikation. Fonden kan också vara etisk vilket innebär att placeringsobjektens etiska inställning eller samhällsansvar betonas i placeringsverksamheten.

Fondens risknivå kan härledas utifrån placeringspolicyn.  En internationell fond som placerar i olika branscher är förenad med mindre risk än till exempel en fond som placerar enbart i en viss bransch. Fonder som placerar på tillväxtmarknader är i allmänhet förenade med större risker än fonder som placerar i utvecklade länder.

Avkastningsmålet för aktiefonder är i allmänhet att överskrida det jämförelseindex som valts utifrån placeringsobjekten, till exempel aktieindexet eller branschindexet för ett bestämt område. Alla fonder har inte nödvändigtvis ett jämförelseindex.

Specialplaceringsfond

Lagen om placeringsfonden delar upp placeringsfonderna i två grupper: placeringsfonder i enlighet med fondföretagsdirektivet eller så kallade UCITS-placeringsfonder och specialplaceringsfonder. Lagen fastställer för placeringsfonder enligt fondföretagsdirektivet detaljerade regler om hur risker som är förenade med placeringsverksamheten ska spridas, medan en specialplaceringsfond i sin tur kan avvika från dessa krav enligt direktivet.

En specialplaceringsfond kan också avvikande från de i fondföretagsdirektivet avsedda placeringsfonderna placera alla sina medel i andelarna i endast en placeringsfond eller ett fondföretag som uppfyller kraven enligt fondföretagsdirektivet.

Hedge fund är en gemensam benämning på mycket olika specialplaceringsfonder. De traditionella placeringsfondernas framgång baserar sig på stigande marknadspriser. Målet för hedge fund-placeringsfonderna är i allmänhet en positiv avkastning under alla marknadsförhållanden. Denna absoluta avkastning baserar sig på en aktiv placeringspolicy och användning av placeringsinstrument som skiljer sig från de traditionella fonderna. En hedge fund kan till exempel placera i aktier i börsnoterade och icke-noterade bolag, olika ränteobjekt och derivat eller i råvaror. Deras riskprofiler varierar utifrån fondens placeringspolicy.