Regelbundet fondsparande

Målinriktat sparande är bra att lära sig redan som barn. Ju tidigare du börjar, desto mer hinner du spara. De största fördelarna med fondsparande grundar sig på långsiktigt och regelbundet sparande. Detta förverkligas när du ingår ett fondsparavtal. Då placeras en summa som du har bestämt regelbundet i en fond som du har valt. Du kan i ett senare skede byta fond, summa eller placeringsintervall, men tanken är alltid att sparandet är långsiktigt.

Kursförändringar är också möjliga när du sparar långsiktigt. När kursutvecklingen är sjunkande kan du köpa fler andelar för samma summa och sedan dra nytta av avkastningen på dem när kursutvecklingen vänder uppåt igen. 

När du gör ett fondsparavtal blir du delaktig av utvecklingen på den internationella placeringsmarknaden, drar nytta av den yrkeskunskap som våra specialister inom placeringsbranschen har och erhåller lätt en diversifierad portfölj.

 Så här balanserar månatligt sparande risken mot kursfluktuationer: 

  1. Du börjar med att spara 100 €/månad och får en andel i en fond för      summan. Du sparar varje månad hundra euro, men värdet på fondandelarna      sjunker när börsen sjunker.
  2. Du köper varje månad fondandelar för sjunkande priser.
  3. Börsen har backat 55 procent och värdet på en andel har sjunkit      till 45 euro. Nu får du för samma hundralapp fler andelar än tidigare. Man      kan säga att fondandelarna på sätt och vis säljs på realisation.
  4. Börsen börjar stiga och värdet på en andel har stigit till 65      euro. Eftersom du har köpt flera andelar billigare har du redan i detta      skede förtjänat tillbaka den temporära nedgången i värdet på grund av      kursnedgången.
  5. Börskurserna har återhämtat sig till samma nivå som när du inledde      sparandet. Värdet på dina sparade medel har dock stigit med 43 procent. 

I exemplet har teckningsprovisionen inte beaktats.  

v-käyrä

Med räknaren för fondsparande kan du se hur månatligt fondsparande med olika belopp, avkastningsförväntningar och spartider påverkar dina besparingar.
i
Månatlig placering


i
Förväntad avkastning per år


år i
Spartiden i år

Placeringar totalt:

Influtna besparingar:

Räknaren är endast indikativ, och den beaktar inte tecknings- och inlösningsprovisioner. Placeringsvärdet stiger och sjunker då ränte- och aktiemarknaden fluktuerar enligt den ekonomiska utvecklingen. Fondernas avkastningshistorik är inte en garanti för avkastning i framtiden, fonden kan även gå på förlust.