Risker förenade med fonder

Marknads- och företagsrisk

Alla aktieplaceringar är förenade med en marknads- och företagsrisk. Med marknadsrisk avses den allmänna utvecklingen på marknaden som är fondens placeringsobjekt och som inverkar på fondens värde. Med företagsrisk avses i sin tur risken i samband med hur ett företag som utgör placeringsobjekt klarar sig under konjunkturväxlingar. Direkta aktie- och aktiefondplaceringar är förenade med hög risk om placeringen är kortfristig. Av denna orsak är rekommendationen att aktiefonder görs för minst fem år. Aktier har som långfristig placering gett den bästa avkastningen. Det är möjligt att minska på företagsrisken genom att sprida placeringarna på flera företag och branscher. Det är inte möjligt att avlägsna marknadsrisken i sin helhet, men portföljförvaltaren kan delvis skydda sig med hjälp av derivat mot marknadsförändringar.

Risker i samband med räntefonder:

  1. Med emittentrisk (kreditrisk) avses låntagarens förmåga att återbetala räntan på lånet och kapitalet på förfallodagen. Säkrast i fråga om denna risk är obligationer emitterade av staten och övriga offentliga samfund och mest riskfyllda är obligationer emitterade av företag.

Ränteavkastningen är mindre för obligationer förenade med mindre risk och störst för de mest riskfyllda obligationerna.

  1. Ränterisken uppstår av ränteförändringar. När räntorna stiger      sjunker obligationernas värde och när räntorna sjunker stiger i sin tur      värdet.

Ränterisken är minst för korta räntepapper.

Vid placering i räntefonder har man inte samma syn på räntor som vid placeringar på sedvanliga depositions- eller dagligkonton. Tänkesättet är det motsatta jämfört med aktier: en uppgång i marknadsräntorna sänker värdet på de räntepapper som du äger, medan en nedgång å sin sida ökar värdet.

Om du har placerat i räntepapper vinner du alltså om räntorna sjunker i förhållande till placeringstidpunkten och förlorar om räntorna stiger.

Förflytta balken som finns på sidan och se hur en placering på 100 € i ett femårigt masslån med en avkastning på 5 % utvecklas då räntenivån förändras.

10% 5% 0%

 

Valutarisk

Om placeringarna görs i en annan valuta än placerarens hemvaluta är placeringarna förenade med en valutarisk, det vill säga en risk för att valutorna fluktuerar i förhållande till hemvalutan.  Det är till exempel till fördel för en fond som placerar i amerikanska aktier om dollarn blir starkare i förhållande till euron.  På motsvarande vis blir fonden lidande om dollarn försvagas.

Placeringspolicy

Fondens placeringspolicy ger också en antydan om riskerna i anknytning till fonden. Riskpolicyn framgår av fondens stadgar.