Vad är en placeringsfond?

Fondsparande är ett förnuftigt och bekvämt sätt att uppfylla drömmar och att förbereda sig för olika faser i livet. Det är lika enkelt som att spara på banken. Du kan när som helst ändra ditt månatliga sparbelopp och byta din investering mot kontanter när som helst. Ur vårt breda sortiment kan du hitta en fond som passar dina besparingsmål och den risktolerans som passar dig. Du behöver inte följa enskilda aktiekurser, för det gör våra professionella portföljförvaltare.

Upptäck fördelarna med fondsparandet och ta kontakt med ditt närmaste Sparbanken-kontor. Låt oss tillsammans planera och hitta det bästa sparandet för dig.

En placeringsfond samlar ihop medel från olika kunder och placerar dem i flera placeringsobjekt, till exempel aktier, ränteplaceringar och övriga värdepapper. Dessa objekt bildar tillsammans en fond. Orsaken till att placeringsobjekten är flera är att risken blir mindre när den sprids än om medlen placeras direkt i ett enskilt objekt på marknaden. Fonderna förvaltas av proffs inom placeringsbranschen som fondbolaget har anställt. De ansvarar för att placera medlen i enlighet med fondens stadgar.

När en fondplacerare placerar köper han eller hon av fondandelarna i placeringsfonden och blir därigenom en av fondandelsägarna. Andelsägarna äger tillsammans medlen i fonden. Fondbolaget äger inte de fonder som den förvaltar och kan inte använda fondens medel för att täcka sina egna ansvar.

Fondens kapital varierar beroende på hur många nya placeringar fonden mottar och hur många placeringar som löses ut. Vidare varierar kapitalet utifrån hur förändringar i börskurserna och räntenivån påverkar värdet av fondens placeringar.

Varje placeringsfond har regler för sin verksamhet och en placeringspolicy som godkänts av Finansinspektionen och efterföljandet av dem övervakas noggrant.

 

Hur fastställs priset på en fondandel?

Priset på en fondandel bestäms genom att dividera marknadsvärdet på fondens placeringar minus förvaltnings- och förvaringsarvodet med det aktuella antalet fondandelar. Fondandelarnas värde vid köptidpunkten bestämmer hur många andelar man kan köpa för ett visst eurobelopp.

 

Hur köps och säljs fondandelar?

Investering i fonden sker genom teckning av fondandelar till ett dagsvärde som beräknats av fondbolaget. När en investerare vill lösa in fondandelarna mot kontanter, löser förvaltningsbolaget in dem enligt dagsvärdet.

Sparbankens investeringsfonder kan markeras och lösas in på alla Sparbankens kontor eller på Sparbankens internetbank.

 

Fördelar med fondsparande

- Enkel och lätt placeringsverksamhet: I Sp-Fondbolag är det erfarna proffs som svarar för placeringen av medlen. Experter följer dagligen med marknaden och fattar placeringsbeslut utifrån färska ekonomiska översikter och forskningsdata.Myndigheternas tillsyn bidrar till att säkerställa skyddet för investerare.

 - Storplacerarens fördelar: Placeringsfonderna idkar i allmänhet handel med stora värdepappersposter för mindre kostnader än en privat placerare.

- Möjlighet att begränsa riskerna: En placeringsfond sprider sina placeringar över flera olika objekt och minskar därigenom effektivt på riskerna. Professionella investeringsrådgivare hjälper dig att hitta rätt fond för dina ändamål.

  - Köp och försäljning av fondandelar går snabbt: Det går både enkelt och snabbt att köpa fondandelar. Inlösning eller försäljning av andelar går enkelt och utan besvär. Du kan lösa in din investering mot kontanter alla bankdagar.

- Beskattningsfördelar: Enligt lagstiftningen i Finland är placeringsfonder skattefria samfund. De betalar allstå inte skatt på försäljningsvinster eller utdelning eller räntor, med andra ord kan portföljförvaltaren omplacera kapitalet och avkastningen till fullt belopp på marknaden.  Investeringsfonden kan komma att beskattas på inkomster från utländska investeringar, såsom källskatt på utdelningar.  Fondspararen betalar skatt först i det skedet när han eller hon säljer av sina fondandelar. Se under Beskattning.

- Myndighetstillsynen bidrar till att säkerställa placerarskyddet.

- Daglig uppföljning av hur en fond utvecklas är lätt på fondbolagets webbsida www.sp-fondbolag.fi 

 

Hur håller du dig uppdaterad?

Det är lätt att följa fondens dagliga utveckling, eftersom fondandelarnas värden anges på Sp-Fondbolagets hemsida. Du får varje år en rapport av vilken framgår innehaven, den influtna avkastningen och eventuella avkastningsandelar. Fondbolaget sänder även en rapport över eventuella avyttringar av andelar och försäljningsvinster eller -förluster för dem. Du kan också se placeringarna i Sparbankens nätbank under Medel.

Innan den första teckningen görs får du från din egen bank fondens stadgar, fondprospektet, årsberättelsen och den senaste halvårsrapporten. Alla dokument finns här.