Kysytyimpiä kysymyksiä

Mikä on sijoitusrahasto?

Sijoitusrahastossa asiakkaiden varat kerätään yhteen ja ne sijoitetaan markkinoille rahaston säännöissä määritellyllä tavalla. Sijoitusrahaston pääoma jakautuu keskenään samansuuruisiin rahasto-osuuksiin. Osuudenomistajat omistavat rahaston omistamiensa osuuksien suhteessa. Osuuden arvo määritellään päivittäin jakamalla rahaston pääoma rahasto-osuuksien määrällä. Sijoittajat voivat merkitä uusia rahasto-osuuksia ja vastaavasti rahasto lunastaa niitä, aina kun sijoittaja näin haluaa. Rahasto-osuuden merkintä- ja lunastushinta on sama ja se määräytyy edellä mainitulla tavalla.

Miten sijoitusrahastoja valvotaan?

Suomessa sijoitusrahastojen toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Lisäksi rahastoyhtiön toimintaa valvoo rahaston säilytysyhteisö sekä yhtiön tilintarkastajat.

Mitä riskejä rahastosijoittamiseen liittyy?

Mitä suurempaa tuottoa tavoitellaan, sitä enemmän sijoituksen arvo voi vaihdella. Korkorahastoissa sekä tuotto-odotukset että riskit ovat yleensä matalampia kuin osakerahastoissa. Rahastosijoitus on yksittäistä arvopaperisijoitusta tehokkaammin hajautettu useisiin eri kohteisiin ja markkinoille. Sijoitusriski pienenee, kun sijoitukset hajautetaan kymmenien arvopapereiden kesken.

Voiko sijoitusrahasto-osuuden arvo mennä nollaan?

Teoriassa kyllä, käytännössä ei. Osake- ja korkorahastoissa tämä vaatisi kaikkien omistusten (osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen) arvojen nollautumista. Rahasto ei ota toimintaansa luottoa, joten se ei voi mennä konkurssiin.

Merkitsenkö A- vai B-osuuksia?

Sp-Rahastoyhtiön sijoitusrahastoilla on joko tuotto-osuuksia (A-osuudet), kasvuosuuksia (B-osuudet) tai molempia. Tämä ilmenee rahaston säännöistä.

A-osuuksille jaetaan vuosittain tuottoa rahaston säännöissä mainitulla tavalla.

B-osuuden omistajalle ei jaeta vuosittain tuottoa, vaan tuotto jää kasvattamaan rahasto-osuuden arvoa. Varat jäävät siis rahastoon tuottamaan ja sijoittaja saa tuottonsa myydessään aikanaan osuutensa.

Yleensä yksityishenkilön kannattaa merkitä B-osuuksia (kasvuosuuksia), sillä silloin voi itse valita sijoituksen tuoton verotusajankohdan.

Mitä tietoja rahastoyhtiö toimittaa verottajalle?

Rahastoyhtiö ilmoittaa verottajalle osuudenomistajien vuoden viimeisen päivän omistukset, vuoden aikana tehdyt rahasto-osuuksien myynnit ja tuotto-osuuksien maksut.

Mitä tietoja minun tulee ilmoittaa verottajalle?

Rahastoyhtiö ilmoittaa verottajalle vuoden lopun rahasto-osuuksien omistukset, vuoden aikana myynneistä saadut voitot ja tappiot sekä jaetut tuotto-osuudet. Asiakkaan tulee tarkistaa että tiedot näkyvät veroehdotuksessa.

Mitä kuluja rahastosijoittamiseen liittyy?

Rahastoyhtiö perii merkintäpalkkion rahasto-osuuksien merkinnän yhteydessä ja lunastuspalkkion lunastuksen yhteydessä. Rahastoyhtiö vähentää päivittäin rahasto-osuuden arvosta hallinnointi- ja säilytyspalkkion. Kullakin rahastolla on oma palkkiorakenteensa. Katso lisää hinnastosta.

Veloitetaanko hallinnointi- ja säilytyspalkkio rahastolta vai sijoittajalta?

Hallinnointi- ja säilytyspalkkio vähennetään rahasto-osuuden arvosta päivittäin ennen sen julkaisemista.

Mikä on säilytysyhteisö?

Pankki tai pankkiiriliike, joka säilyttää sijoitusrahaston arvopapereita ja käteisiä varoja. Säilytysyhteisö määritellään kunkin rahaston säännöissä.

Saanko mitään todistusta sijoituksestani?

Kertasijoittajalle lähetetään sijoituksesta merkintälaskelma, josta käy ilmi rahastomerkinnän tiedot. Tämä laskelma tulee säilyttää verotusta ja omaa kirjanpitoa varten. Jatkuvan rahastosäästön aloittaneille lähetetään kaksi kertaa vuodessa raportti ko. aikana tehdyistä merkinnöistä. Vuodenvaihteessa kaikille asiakkaille lähetetään raportti menneen vuoden tapahtumista ja realisoituneista voitoista ja tappioista. Osuustodistus merkinnästä jää rahastoyhtiön maksuttomaan säilytykseen, josta sen saa tarvittaessa.

Voiko rahasto-osuuksia merkitä lapselle?

Rahastosijoituksen voi myös tehdä lapsen nimiin. Jos sijoitus tehdään lapsen varoilla, tulee sijoitukseen olla molempien huoltajien suostumus. Jos sijoitus tehdään vanhempien varoilla, kyseessä on lahjoitus, jolloin tulee muistaa verovapaan lahjoituksen enimmäismäärät ja tarvittaessa lahjaveroilmoitus. Tässä auttaa oma sijoitusneuvojasi.

Voiko rahasto-osuuden lahjoittaa?

Rahasto-osuuden voi myös lahjoittaa. Tällöin tulee muistaa verovapaan lahjoituksen enimmäismäärät ja tarvittaessa lahjaveroilmoitus. Tässä auttaa oma säästöpankkisi.

Miten voin seurata rahaston arvon kehitystä?

Sijoitusrahastojemme arvot julkaistaan päivittäin Sp-Rahstoyhtiön sivuilla sekä Säästöpankin verkkopankissa.

Millaista korkoa rahastot maksavat?

Rahastot eivät maksa korkoa vaan rahaston tuotto joko lisätään rahaston pääomaan (kasvuosuus) tai osa siitä jaetaan tuotto-osuutena sijoittajalle (tuotto-osuus).

Jos olen tyytymätön, mihin voin valittaa?

Tyytymättömyys- tai ristiriitatilanteissa kannattaa aina ottaa ensin yhteys Sp-Rahastoyhtiöön. Ratkaisusuosituksia antaa Arvopaperilautakunta, jonka palvelu on maksutonta ja se on kaikkien ei-ammattimaisten sijoittajien käytettävissä. Asian voi saattaa myös tuomioistuimen ratkaistavaksi.

 

Löysitkö vastauksen kysymykseesi?

Jos et, ota yhteyttä.