Rahastojen riskeistä

Markkina- ja yritysriski

Kaikkiin osakesijoituksiin liittyy markkina- ja yritysriski. Markkinariskillä tarkoitetaan rahaston sijoituskohteena olevien markkinoiden yleistä kehitystä, joka vaikuttaa rahaston arvoon. Yritysriskillä taas tarkoitetaan riskiä siitä, miten sijoituskohteena oleva yritys menestyy suhdanteiden muutoksissa. Suorien osake- ja osakerahastosijoitusten riskit ovat suuret, jos sijoitus on hyvin lyhytaikainen. Tämän vuoksi osakerahastoja suositellaan tehtäväksi vähintään seitsemäksi vuodeksi. Pitkäaikaisena sijoituksena osakkeet ovat olleet kaikkein tuottavin sijoitusvaihtoehto.Yritysriskiä voidaan pienentää sijoittamalla hajautetusti useisiin yrityksiin ja toimialoihin. Markkinariskiä ei voida kokonaan poistaa, mutta salkunhoitaja voi osittain suojautua johdannaisten avulla markkinamuutoksilta.

Korkorahastoihin liittyvät riskit:

  1. Liikkeeseenlaskijariskillä (luottoriski) tarkoitetaan lainanottajan kykyä maksaa lainan korot ja pääoma eräpäivänä takaisin. Turvallisimpia tämän riskin suhteen ovat valtion ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat joukkolainat ja riskipitoisempia yritysten liikkeeseen laskemat joukkolainat.

    Korkotuotto on pienempi vähäriskisimmissä joukkolainoissa ja suurin eniten riskiä sisältävissä joukkolainoissa.

  2. Korkoriski aiheutuu korkojen muutoksista. Korkojen noustessa joukkolainojen arvo heikkenee ja korkojen laskiessa arvo nousee.

Korkoriski on pienin lyhyissä korkopapereissa.

Korkorahastoissa korkoja ei ajatella samalla tavalla kuin perinteisellä talletus- tai käyttelytilillä. Ajattelutapa on päinvastainen kuin osakkeiden kanssa: markkinakorkojen nousu heikentää omistamiesi korkopaperien arvoa ja lasku taas vahvistaa sitä.

Korkopapereihin sijoittanut on siis voitolla, kun korot laskevat suhteessa sijoitusajankohtaan ja tappiolla, kun ne nousevat.

Liikuta viereistä palkkia ja näet miten 5%:n tuotolla tehty 100€ sijoitus viiden vuoden joukkolainaan muuttaa arvoaan korkotason muuttuessa.

10% 5% 0%

 

Valuuttariski

Mikäli sijoitukset tehdään muussa valuutassa kuin sijoittajan kotivaluutassa, sijoituksiin liittyy valuuttariski eli riski siitä, miten valuutat liikkuvat suhteessa kotivaluuttaan. Esim. amerikkalaisiin osakkeisiin sijoittava euromääräinen rahasto hyötyy, jos dollari vahvistuu suhteessa euroon. Dollarin heikentyessä rahasto vastaavasti kärsii.

Sijoituspolitiikka

Rahaston sijoituspolitiikka antaa myös viitteitä rahaston riskistä. Riskipolitiikka selviää rahaston säännöissä.

Lue lisää riskeistä rahastoesitteestä.