Verotus

Voitonjako ja verotus

Sijoitusrahastoilla on joko tuotto-osuuksia (A-osuudet), kasvuosuuksia (B-osuudet) tai molempia. Se ilmenee rahaston säännöistä.

A-osuuksien omistajille maksetaan vuosittain tuottoa, jonka päättää rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous. Kasvuosuuksien omistajille vastaavaa tuottoa ei jaeta, vaan se jätetään rahastoon siten, että B-osuuksien suhteellinen osuus rahaston pääomasta kasvaa, eikä niiden arvo muutu tuoton jaon seurauksena. Varat jäävät rahastoon tuottamaan ja sijoittaja saa tuottonsa myydessään aikanaan osuutensa.

Suomen lain mukaan sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä. Ne eivät siis maksa veroja myyntivoitoista eikä osingoista eli salkunhoitaja voi sijoittaa pääoman ja tuoton täysimääräisenä uudestaan markkinoille.

Rahasto-osuudelle jaettu tuotto ja lunastuksen yhteydessä mahdollisesti saatava myyntivoitto ovat yksityishenkilölle pääomatuloa, josta peritään pääomatulovero. Rahastoyhtiö pidättää veron tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksenä. Yleishyödyllisille yhteisöille rahasto-osuuksien omistus, tuotto-osuudet ja luovutusvoitot ovat verovapaita. Muiden yhteisöjen osalta noudatetaan niitä koskevia verosäännöksiä.  Rahastoyhtiö antaa tiedot mahdollisista tuotto-osuuksista sekä myyntivoitoista ja -tappioista suoraan verottajalle.

Rahasto-osuuksien myynnistä mahdollisesti syntyneestä voitosta menee pääomatulovero ja mahdollisen tappion voi vähentää luovutusvoitoista verovuonna tai seuraavien viiden vuoden aikana. Saman sijoitusrahaston tuotto-osuuksien vaihto kasvuosuuksiksi tai päinvastoin on verovapaata. Jos sijoitus vaihdetaan saman rahastoyhtiön hallinnoimasta rahastosta toiseen, on kyseessä myynti ja mahdollisesta myyntivoitosta on maksettava vero.

Voitto = myyntihinta - ostohinta - merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Rahasto-omistukset ja tiedot syntyneistä voitoista ja tappioista näkyvät veroehdotuksessa, joka asiakkaan tulee tarkastaa. Mikäli tiedot poikkeavat rahastoyhtiön asiakkaalle ilmoittamista, tulee asiakkaan korjata tiedot veroehdotukseen.

 

Pienet luovutusvoitot - verovapaassa myynnissä huomioitavaa

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden luovutusvoitto ei ole verotettavaa tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa. Luovutushintojen määrää laskettaessa ei oteta huomioon sellaisen omaisuuden luovutuksia, joista saatu voitto on muualla laissa säädetty verovapaaksi, eikä tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia.

On hyvä tiedostaa, että mikäli luovutushinnat ylittävät 1 000 euron rajan sentilläkin, luovutusvoitoista tulee verollisia koko määrältään. Jotta ostoerien ja kurssien desimaalien pyöristykset eivät aiheuta verovapaan rajan ylittymistä, lunastussummaksi kannattaa määrittää enintään 999 euroa, mikäli tavoittelee verotonta luovutusta.

Vastaavasti omaisuuden luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa ja hankintamenot enintään 1 000 euroa.

 

Lisätietoja

Lue lisää verotuksesta Pörssisäätiön Sijoittajan vero-oppaasta, joka löytyy sivulta www.porssisaatio.fi sekä verohallinnon sivuilta www.vero.fi